Säkerhet i byggnader: vikten av effektiv brandtätning

02 februari 2024
Lotta Alberius

editorial

I modern byggkonstruktion är brandtätning ett centralt begrepp som syftar till att förhindra spridning av brand och rök mellan olika avdelningar och utrymmen i en byggnad. Det är inte bara en fråga om att följa lagar och byggnormer, utan också om att skydda människoliv och minimera materiella skador i händelse av en eldsvåda. Genom effektiv brandtätning kan utrymningstiden förlängas, och brandskyddet av fastigheten förbättras avsevärt, vilket gör det till en oumbärlig del av alla moderna konstruktionsprojekt.

Grundläggande om brandtätning

Brandtätning innebär att man skapar barriärer som är resistenta mot brand och rök, genom att använda material och konstruktioner som kan förhindra eller fördröja spridningen av eld och de dödliga gaserna som följer med den. Det rör sig om installation av brandtäta dörrar, väggar, golv och tak samt genomföringar som ventilationskanaler, rör och kablar. Genom att säkerställa att dessa penetreringar är korrekt förseglade kan man betydligt minska risken för att branden sprider sig mellan olika delar av en byggnad.

Material som används för brandtätning inkluderar intumescenta tätningsmedel, brandbeständiga plattor samt speciella murbruk och skum som expanderar vid höga temperaturer, vilket blockerar öppningar och hindrar branden från att sprida sig. Korrekt design och installation av dessa system är avgörande för deras effektivitet, vilket ofta kräver en specialistkompetens.

Regler och standarder för brandtätning

För att säkerställa att brandtätning utförs korrekt har regeringar och internationella organisationer utvecklat omfattande regler och standarder. I många länder är det enligt lag krav på att nya konstruktioner och renoveringar av äldre byggnader inkluderar effektiva brandtätningsplaner och system. Dessa lagar är strikta och avsedda för att garantera invånarnas säkerhet och byggnadens integritet.

Standarder som ISO och EN specificerar detaljerade metoder för hur brandtätning ska utföras och vilka material som är lämpliga för användning i olika situationer. Byggnadsentreprenörer och ägare måste följa dessa bestämmelser för att säkerställa att deras byggnader är upp till krav och för att undvika rättsliga påföljder.

brandtätning

Brandtätning i praktiken

Vid installationen av brandtätning måste en rad aspekter beaktas, inklusive typen av byggnad, dess användningsområde och de specifika brandrisker som finns. Varje öppning eller genomföring i en brandklassad vägg eller golvplan måste korrekt identifieras och åtgärdas för att säkerställa kontinuiteten i brandskyddet.

Ett effektivt brandtätningsarbete börjar redan i designfasen av en byggnad, där brandrisker identiferas och lämpliga åtgärder planläggs. Under byggfasen krävs det sedan en noggrann uppföljning för att se till att alla installationer uppfyller de föreskrivna brandtätningsteknikerna och materialen som specificerats i brandtätningsplanen. Det är inte minst viktigt att den som utför arbetet har den nödvändiga kompetensen för att garantera arbetets kvalitet.

Efter installation måste regelbundna kontroller och underhåll utföras för att säkerställa att brandtätningslösningarna fortfarande är effektiva över tid. Det kan handla om inspektioner efter vattenskador, renoveringar eller andra påfrestningar som potentiellt kan försämra brandtätheten i en byggnad.

Framtida utveckling och innovation inom brandtätning

Den tekniska utvecklingen inom brandtätning fortsätter, med nya material och metoder som testas och implementeras för att förbättra skyddet mot eldsvådor. Intelligenta system som kan upptäcka och isolera brandhot i ett tidigt skede är ett område som utvecklas snabbt. Digitalt stöd för planering och uppföljning av brandtätningsarbeten blir också allt viktigare i processen för att upprätthålla säkra byggnader.

För att upprätthålla standarder och säkerställa att brandtätning utförs på ett effektivt sätt, rekommenderas att alltid anlita kvalificerade och pålitliga leverantörer av brandtätningslösningar. Ett sådant företag är Sewatek, som specialiserar sig på genomföringar för kablar och rör. De tillhandahåller moderna och innovativa lösningar som effektivt bidrar till en säker och pålitlig brandtätning. För att lära dig mer om brandtätning samt bra produkter och tjänster – besök Sewatek.

Fler nyheter